/ Menjadi Penyair

Daftar Peserta Lomba Menulis Pengakuan Mengapa Menjadi Penyair

Lomba Menulis Pengakuan Mengapa Menjadi Penyair
DITUTUP.
No. 001 Tarni Kasanpawiro
No. 002 Rosyidi Aryadi
No. 003 Dyah Nkusuma
No. 004 Zaeni Boli
No. 005 Eko Petra Sikinlili
N0.006 Mimi Marvill
No. 007 Dedi Wahyudi
No. 008 Winar Ramelan
No. 009 Mohamad Iskandar
No. 010 Slamet Suryadi
No. 011 S Ratman Suras
No. 012 Budi Riyoko
No. 013 Desir Kavo
No. 014 Khalid Alrasyid
No. 015 Wandi Julhandi
No. 016 Lasman Simanjuntak
No. 017 Pensil Kajoe
No. 018 Robert Tom Tirta
No. 019 Riska Widiana
No. 020 Muhammad Yusuf
No. 021 Ence Sumirat
No. 022 Kang Zay
No. 023 Heru Patria
No. 024 Kasdi Kelanis
No. 025 Buanergis Muryono
No. 026 Muhammad Lefand
No. 027 Daeng Mangeppek
No. 028 Dalle Doel
No. 029 Sugiyarto Darmawan
No. 030 Syamsul Lumula
No. 031 Serüni Unié
No. 032 Eryantho Kamis
No. 033 Sartikah
No. 34 Maya Ofifa Kristianti
No. 035 Sugeng Joko Utomo
No. 036 Pri Gurit
No. 037 Mustiar Ar.
No. 038 Merawati May
No. 039 Muhammad Jayadi
No. 040 Putri Bungsu
No. 041 Yayat Priatna
No. 042 Ali Oncom Still Alive
No. 043 Muhammad Asqalani Eneste
No. 044 Hamidin Krazan
No. 045 Aulia Hafizh.
No. 046 Nisfia Setvorini
No. 047 Raden Rita Maimunah
No. 048 Che Aldo Kelana
No. 049 Hendra Sukmawan
No. 050 Umi Amy Kemuning
No. 051 Nanik Utarini
No. 052 Ade Sri Hayati
No. 053 Niken Haidar.
No. 054 Hasani Hamzah
No. 055 Yoffie Cahya
No. 056 Thomas Sutasman
No. 057 Sami'an Adib II
No.058 Warsono Abi Azzam
No. 059 Success Mia
N0. 060 Susandi
No. 061 Rahmat Ali
No. 062 Husnul Khuluqi
No. 063 Jei Sobarry Buitenzorg
No.064 Elly Azizah
No. 065 Rita Orbaningrum
No. 066 Mhd Shaleh SSi
No. 067 Rissa Churria
logo-lumbung-puisi-7