/ Antologi

Putih Atas Biru

Putih Atas Biru karya Setyo Widodo Kosa Kata Kota Jakarta 2016