/ Antologi

Owah Gingsire Kahanan , Aming Aminoedhin

Owah Gingsire Kahanan
Kumpulan guritan gragag anyar
karya : Aming Aminoedhin
Jenis: Fiksi
Sastra : Kumpulan Puisi guritan
Penerbit : Pustaka Ilalang
Kota Terbit : Lamongan
Tahun Terbit: 2021
Cetakan : 1
ISBN : 978-623-6867-10-5