/ Novel

Kisah Antara Manusia

Karya : Armijn Pane
Penerbit : Balai Pustaka
Jenis : Fiksi/Sastra/Novel